Organisationer behöver mer och mer hantera konfidentiell information och persondata. Kunder, leverantörer och intressenter frågar efter vilka åtgärder ni vidtar för att skydda deras information. Vill ni få kännedom om hur ni kan informationssäkerhet och standarden ISO 27001. Brand compliance hjälper er med det på denna 1-dags introduktionskurs till till ISO 27001 i informationssäkerhet.