Met een AVG certificering toont u aan dat u voldoet aan de privacy wetgeving (AVG | GDPR). Brand Compliance schreef een eigen norm (BC 5701) op basis van de wetgeving om te kunnen toetsen of de processen in uw organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt voldoen aan de AVG | GDPR wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG | GDPR) is sinds 25 mei 2018 van toepassing, met de AVG | GDPR certificering op basis van de BC 5701 norm zorgt u ervoor dat u voldoet aan de privacywet.

Privacy wetgeving

Kort samengevat is de AVG | GDPR een geheel van regels om de gegevens van de Europese burgers beter te beschermen. Waar men voorheen de persoonsgegevens mocht verwerken, tenzij de persoon in kwestie zich er uitdrukkelijk tegen verzet had, mag dat nu niet meer. Onder de nieuwe verordening mogen de persoonsgegevens enkel nog verwerkt worden indien daar een rechtmatige grondslag voor bestaat of toestemming voor is gegeven. Met overtreding van de wet riskeert u een boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG certificering

De BC 5701 is een Brand Compliance norm gebaseerd op de AVG en geeft handvaten waarmee u processen waarin u een persoonsgegevens verwerkt op de juiste manier vastlegt zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan de privacy wetgeving. Met deze norm en bijbehorend certificatieproces werkt Brand Compliance aan een AVG certificering zoals deze vereist wordt in de privacy wetgeving.

De aanvraag voor een ISO 17065 accreditatie is ingediend bij de Raad voor Accreditatie. Het vooronderzoek voor deze accreditatienorm is positief afgerond. De norm en het certificatieschema zijn vervolgens ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, deze documenten worden op dit moment beoordeeld. Hierna zal het vervolgonderzoek van de RvA verder lopen.

De BC 5701 biedt houvast om te kunnen voldoen aan de AVG | GDPR. Het vertaalt de complexe materie naar praktische en helder implementeerbare procedures en maatregelen. Nadat de standaard van A tot Z is geïmplementeerd binnen uw organisatie kan er een onafhankelijke toetsing plaats vinden door een auditor. Na een positief resultaat krijgt uw organisatie een certificaat dat aantoont dat specifieke processen binnen uw organisatie voldoen aan de vereisten die door de AVG worden opgelegd, echter is dit op dit moment nog niet onder accreditatie.

AVG certificering onder accreditatie
De BC 5701 norm is nog niet geaccrediteerd, momenteel zijn er ook nog geen andere certificeringen of gedragscodes goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op de website van de autoriteit persoonsgegevens voor de laatste status.

AVG | GDPR certificering, de voordelen op een rij:

  • Concurrentievoordeel. Als leverancier of gegevensverwerker zal u de vraag krijgen of u AVG | GDPR proof bent. Met het certificaat biedt u zekerheid en vertrouwen voor uw klanten en leveranciers, wat uw concurrenten wellicht niet direct of zo eenvoudig kunnen bieden.
  • Gemak. Met één certificaat toont u aan dat u aan de AVG | GDPR eisen voldoet. U hoeft niet iedere keer alles te tonen.
  • Promotievoordeel. U toont actief aan dat u voldoet aan de AVG | GDPR, wat goed is voor uw imago.
  • Risicoafdekking.
    Voor wie is certificering van belang
    De AVG | GDPR geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen binnen de EU en geldt dus ook voor kleine organisaties als mkb’ers en zzp’ers. De AVG | GDPR raakt de gehele organisatie, dus zowel ICT en marketing, maar ook HRM en andere afdelingen.

 

STUUR MIJ EEN OFFERTE