In onderstaand artikel wordt nader ingegaan op het begrip ‘managementsysteem’.

Definitie

ISO definieert een managementsysteem als ‘een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een organisatie om een beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede de processen om die doelstellingen te bereiken’.

Continue verbetering staat centraal binnen een managementsysteem, de zogenaamde PDCA cyclus. Een managementsysteem is daarmee een middel voor de organisatie om doelstellingen te bereiken. Elke ISO norm kent daarbij een andere invalshoek.

PDCA: Plan-Do-Check-Act

Een managementsysteem volgt een vaste werkwijze. Binnen een organisatie worden plannen bedacht om doelen te bereiken. In de ‘do’ fase worden de plannen vervolgens uitgevoerd. De derde stap in de cyclus is het checken van de feitelijke resultaten, waarin wordt bepaald of de gestelde doelen worden behaald. Tot slot wordt geacteerd door fouten te corrigeren en worden, waar nodig, werkwijzen aangepast zodat het in de toekomst beter gaat.

Focus per norm

Kwaliteit (QMS)

De focus bij ISO 9001 ligt op klanttevredenheid. Door het ISO 9001 managementsysteem te implementeren borg je als organisatie dat producten en diensten aan de klanteisen voldoen waarbij dit tegelijkertijd aansluit bij de normale gang van zaken binnen de organisatie.

Informatiebeveiliging (ISMS)

ISO 27001 en NEN 7510 hebben de focus op informatiebeveiliging. Hiermee heeft de organisatie specifieke doelstellingen welke gericht zijn op het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening. Het managementsysteem helpt de organisatie vervolgens bij het bereiken van die doelstellingen. Een organisatie zal, door het volgen van de PDCA cyclus, steeds moeten blijven beoordelen of het systeem helpt om de doelstellingen te bereiken.

Business continuity (BCMS)

ISO 22301 is een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit. Door de focus te leggen op bedrijfscontinuïteit kijkt een organisatie naar de implementatie, het onderhoud en de verbetering van een managementsysteem ter bescherming tegen, verkleining van de kans op, voorbereiding op, reactie op en het herstel van verstoringen wanneer deze zich voordoen. Met de implementatie en certificatie van deze norm laat de organisatie zien dat deze in staat is te voldoen aan haar behoeften en verplichtingen met betrekking tot bedrijfscontinuïteit.

Privacy (PIMS)

Voor een managementsysteem met als focus privacy is ook een norm ontwikkeld, de ISO 27701. Deze norm specificeert eisen en geeft richtlijnen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor privacy-informatie. Een organisatie die aan de eisen uit deze norm voldoet genereert bewijsmateriaal ten aanzien van de omgang me de verwerking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII).

Tot slot

In bovenstaand artikel hebben we uitgelegd wat een managementsysteem is en dat de focus op verschillende onderwerpen gelegd kan worden. In alle systemen wordt de PDCA cyclus centraal gesteld. Door deze uniforme benadering kunnen organisaties meerdere normen op eenzelfde manier binnen de organisatie implementeren.

Onze collega’s Bart Versluijs en Jade Reilink geven u graag meer informatie over de certificeringsdiensten van Brand Compliance. Maak een afspraak of neem contact op via telefoonnummer +31 73 220 2030.